tilbage til foregående side >   >

 

 

                                     

Blenstrup
et godt sted at bo

 

En god kombination af
unikke fremtidsmuligheder, spændende udfordringer,
nye initiativer og gode idé'er,
skal fremtidigt danne grundlag for en sund og
konstruktiv udvikling i Blenstrup
og det nære opland

 

Evt. henvendelse kan rettes til
udvikling@blenstrup.dk

 

 
                                       
                                   
                                   

Der arbejdes alvorligt på sagen

  Vend af og til tilbage til dette afsnit.
Her vil de nye tanker og idé'er, samt nyt og nyttigt bliver præsenteret.
Siden opdateres løbende i takt med vi modtager informationer om nyt og nyttigt, der har en væsentlig betydning for udviklingen.
 
                                       

                                       
25. maj 2016 Ved den ekstraordinær generalforsamling, var det, endda uden først at orientere sig om igangværende planer og visioner, magtpåliggende for et flertal, herunder borgere som ikke var bosiddende i Blenstrup, og dermed ikke burde være medvirkende ved den ekstraordinær generalforsamlingen, at lokalrådet, udenfor dagsorden, blev konverteret til en foreningsmodel med en helt anden vedtægtsformulering, som ikke afspejler de helt basale og grundlæggende tanker og idé'er, udstukket fra Kommunal regi, for etablering af Lokalråd for de kommunale zonebyer.

- det var også den dag, hvor planer for expansiv byvækst blev nedlukket, - en byvækst, der ville trække mange nye børnefamilier til byen.

                                       
Februar 2013 I løbet af februar måned blev de 5 byporte modificeret således de store landbrugsmaskiner med forsigtighed kan passere, men uanset denne modificering er byporten stadig ikke i overensstemmelse med det projektmateriale, der var fremlagt af arbejdsgruppen for fremtid og udvikling i Blenstrup, og som forinden igangsætning af arbejdet med etablering af byportene blev godkendt af TM.
                                       
20. januar 2012 De nyetablerede byporte ved indfaldsvejene til Blenstrup mødte allerede få uger efter de stod færdige en massiv modstand fra lokale landmænd.
  Der var aftalt et besigtigelsesmøde med Teknik & Miljøafdelingen, samt med Politiet, hvor lokalområdet Landmænd positivt og konstruktivt bidrog med at demonstrere størrelsesforhold m.v.
  Flere landmænd havde medbragt store traktorer, samt en kæmpe mejetærsker for at demonstrere problemet i virkeligheden for politiet og den kommunale sagsbehandler.
 

Besigtigelsesmødet endte med en erkendelse fra TM, og en aftale om at man hastigt ville ændre byportene, således at de store maskiner kunne passere, og problemet løses efter en længere fælles drøftelse på stedet af Rebild Kommune ved at forstærke rabatten langs de fem byporte til trafikbelastning og fælde eventuelle generende vejtræer samme sted.

                                       
19. december 2011 På trods af et klart tilsagn fra Teknik & Miljøafdelingen ved Rebild Kommune om byporte udført efter en konkret og aftalt planløsning, blev der iværksat en etablering af byporte ved indfaldsvejene til Blenstrup, der langt fra var identisk med det aftalte.
  På foranledning heraf bliver der herfra taget kontakt til TM for at høre om man endnu engang vil løbe fra aftaler og løfter.
Byportene blev udført efter en planløsning, der som nævnt er vidt forskellig fra det projektoplæg, der var udarbejdet af Arbejdsgruppen for udvikling og fremtid i Blenstrup, hvilket bl.a. medførte, at Landmændene ikke kan passere byportene med landbrugsmaskiner.
  Denne henvendelse opfølges af en længere og for nogen trættende debat om hvad der er projekteret, hvad og hvem der har godkendt, og hvem der har lovet dit og dat, men det ender op med aftale om et besigtigelsesmøde på "gernings-stederne" (de 5 byporte), hvor lokalområdet Landmænd positivt og konstruktivt bidrog med at demonstrere størrelsesforhold m.v.
                                       
6. april 2011 Ny placering af byskilte og placeringen af de nye byporte er nu blevet endelig konfirmeret af respektive myndigheder, og en etablering kan forventes igangsat i nærmeste fremtid.
  Det har givet anledning til endnu et "projekt" der vil give Blenstrup endnu et løft ind i en positiv og konstruktiv udvikling.
Der er udarbejdet et "projekt-oplæg", hvor der etableres allé-beplantning fra de nye byporte og helt indtil den bymæssige bebyggelse ved alle indfaldsvejene til Blenstrup.
                                       
14. marts 2011 Besigtigelsesmøde (triplomøde med deltagelsen fra Politiets færdselsafdeling, - Teknik og Miljø, Rebild Kommune, - samt en repræsentation for arbejdsgruppen for fremtid og udvikling i Blenstrup)
  Indfaldsvejene til Blenstrup blev systematisk besøgt og omhyggeligt vurderet, og i det store perspektiv fik vi som borgere i Blenstrup fuld accept for vore tanket og idé'er, herunder et flytning af byskiltet på St. Brøndumvej, således at byskiltet blev flyttet mod syd, hvor også den nye byport bliver etableret. - Ved Ølandsvej bliver byskiltet flyttet mod nord til en placering umiddelbart nord for "Rosenvangen", hvor en ny byport bliver etableret.
                                       
15. december 2010 Foranlediget af flere forunderlige og vildledende informationer om hvorvidt de aftalte projekter var igangsat, - ville blive igangsat, - eller ikke skulle igangsættes, blev der herfra rettet henvendelse til Teknik og Miljø ved Rebild Kommune for at blive orienteret om status:
  Det blev oplyst på mødet, at alle aftalte projekter vil blive gennemført så hastigt det ville være muligt.
  Projekterne "Fortovene" og de "fartreducerende tiltag" ved Østerbygade var allerede igangsat, men var desværre blevet stoppet af en noget tidlig vinter. - Arbejderne ville blive videreført så snart vejret tillod.
  M.h.t. Byportene og de fartreducerende tiltag på Vesterbygade.
Projekterne ville blive iværksat snarest muligt, og næste step for disse projekter ville blive et møde med Politiets færdsels-division, Mødet forventes afviklet som et triplomøde, hvor Politiets færdselsafdeling, - Teknik og Miljø, Rebild Kommune, - samt en repræsentation for arbejdsgruppen for fremtid og udvikling i Blenstrup skulle deltage.
Mødet forventes afholdt medio/ultimo januar 2011.
                                       
14. marts 2010 Byporte:
Fortov langs Østerbygade:
Fartreducerende tiltag på Østerbygade og Vesterbygade:
Fra yderst pålidelig kilde forlyder, at der i den første del af April 2010 adviseres om et "Fyraftens-møde", hvor ”Teknik og Miljø-forvaltningen” vil fremlægge forslag / oplæg til udførelse af Arbejdsgruppens. . .
  *)  Projektforslag 1:   Fortov langs Østerbygade.
  *)  Projektforslag 2:   Hastighedsreducerende tiltag ved byskiltene / Bygrænserne.
  *)  Projektforslag 5:   Fartreducerende tiltag på ”Hovedgaden” Vesterbygade / Østerbygade

Når der er mere konkrete information om tid og sted for fyraftensmødet vil disse oplysninger være at finde på "kalenderen"
 

01. marts 2010 Byporte:
Fortov langs Østerbygade:
Fartreducerende tiltag på Østerbygade og Vesterbygade:
Efter talrige møder, meterlange korrespondancer, og et nært samarbejde med en række nøglepersoner, ser det nu mere lyst ud end nogensinde:
  De 3 tidligere budgetgodkendte projekter ("byporte", "fortov langs Østerbygade" og "fartreducerende tiltag på Østerbygade og Vesterbygade"), - har nu været til fornyet behandling i Rebild Kommune, - og selvom budgettet i det kommunale regi er uhyre stramt, - skulle alt nu være på plads for en gennemførelse af "projekterne".
  Lige nu arbejdes der med, - som et led i planen og proceduren, - at der indenfor 7 til 8 uger vil blive indkaldt til et fyraftensmøde, hvor "projekterne" præsenteres og gennemgås, - og efter en accept af de ønskede og planlagte "projekter", - vil arbejderne blive igangsat.
 
25. juni 2009 Byrådsmøde:
Byrådet beslutter, - p.g.a. store uforudsete budgetoverskridelser, spec. p.g.a. mange ekstraordinære omkostninger ved børn og unge området, - at udsætte de 3 tidligere budgetgodkendte projekter ("byporte", "fortov langs Østerbygade" og "fartreducerende tiltag på Østerbygade og Vesterbygade", - Det kan ikke udelukkes, at projekterne igangsættes senere på året, hvis den kommunale budgetbalance giver mulighed, - alternativt vil "projekterne" blive sat på budgettet for 2010, (Denne budgetplanlægning vil ske allerede i August måned 2009).
 
7. april 2009 Møde i arbejdsgruppen for udvikling i Blenstrup
På foranlediget af høringsperioden vedr. den nye Kommuneplan 2009, bliver de endelig indsigelser justeret og fremsendt til Teknisk udvalg
 
31. marts 2009 Byrådsmøde:
Rebild Byråd vedtager, at der i Blenstrup skal etableres "byporte med hastigheds-reducerende effekt", - der skal etableres "fortov langs Østerbygade", - og der skal etableres "fartreducerende tiltag på Østerbygade og Vesterbygade"
 
18. februar 2008 Forslag fra Borgermødet om trafik - og trafiksikkerhed er gennemarbejdet og fremsendt som en ønskeseddel til Rebild Kommune.
 
29. januar 2008 Borgermøde om fremtid og udvikling i Blenstrup, hvor arbejdsgruppen fremlægger planer og visioner, ligesom der også bliver taget fat på trafik og trafik-sikkerhed.
 
9. januar 2008 Møde i arbejdsgruppen for udvikling i Blenstrup
 
6. november 2007 Møde i arbejdsgruppen for udvikling i Blenstrup
 
17. oktober 2007 Udvikling i Blenstrup:
BLENSTRUP: Der blev nedsat en arbejdsgruppe på mødet om byudviklingen i Blenstrup forleden. Den kom til at bestå af tovholder Klaus Qvist, Joan Dohn, Max Sonne, Ove Mortensen, Jørn Juul Kristensen, Kaare Ibsen og Arne Jensen. Der er enkelte huse til salg i Blenstrup, men der må gerne være flere byggegrunde også kom det frem på mødet.
  Kommunens udviklingskonsulent Pia Bonde vil på et møde 12. november fortælle om mulighederne for at søge midler hjem til projekter.
  Tovholder for dette arrangement er formanden for Blenstrup Hallen Mogens Rosenbeck.
  Nordjyske onsdag d. 17-10-2007
 
11. oktober 2007 Den 11. oktober 2007 blev der ved et uformelt borgermøde, valgt en initiativgruppe, med det formål at skabe udvikling og aktivitet i Blenstrup og nærmeste omegn
   

Måtte der være konstruktive og relevante kommentarer, bemærkninger, forslag, tips idé'er, m.v., er Du velkommen til at bidrage.

Send en mail til fremtid@blenstrup.dk
- og husk at oplyse om navn, adresse, tlf. og mail, så vi har mulighed for at kontakte Dig.
- (Mail's, der modtages uden navn, adresse, tlf. og mail-oplysninger, bliver automatisk slettet)


tilbage til foregående side >   >


Sammen kan vi gøre en forskel: webmaster@blenstrup.dk
All copyright reserved by PRO VITA